Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 • Organizátorem a zároveň pořadatelem soutěže je společnost chocoMe ČR sídlem náměstí Osvobození 24, Zábřeh na Moravě, 78901, IČO: 69239622

 

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

 • Soutěž je realizována v prostředí sociální sítě Facebook, na stránce chocoMe ČR dostupné na www.facebook.com/chocomeCZ, v termínu od 5. 9. do 9. 9. 2016.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem online platformy (sociální sítě) Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky chocoMe ČR avizující soutěž vloží odpověď na soutěžní otázku.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 • V době konání soutěže bude na stránce chocoMe ČR dostupné na www.facebook.com/chocomeCZ zveřejněno zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod příspěvek avizující konání soutěže na stránce chocoMe ČR.
 • Výherce určí odborná porota.
 • Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži.
 • Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

 

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 5. 9. do 9. 9. 2016 napíše krátký text vysvětlující důvod vlastní výhry v soutěži.
 • Každý soutěžící obdrží za účast v soutěži vstupenku na veletrh FOR DECOR & HOME v hodnotě 130 Kč. Podmínkou pro získání odměny je vložení komentáře obsahujícího odpověď na otázku a platnou e-mailovou adresu pod soutěžní příspěvek.
 • Tři hlavní výherci soutěže, kteří nejlépe zodpoví soutěžní otázku, obdrží cenu v podobě jedné tabulky čokolády chocoMe v maximální hodnotě 200 Kč.
 • Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce.
 • Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.
 • Výhercem se může účastník soutěže stát pouze jednou.
 • Výhry výhercům věnuje společnost chocoMe.

 

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherce bude oznámen na stránce chocoMe ČR dostupné na www.facebook.com/chocomeCZ, pod příspěvkem avizujícím soutěž nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce následně musí poslat do zpráv facebookové stránce chocoMe ČR dostupné na www.facebook.com/chocomeCZ svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Výherce, který do 3 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.
 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.
 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.
 • Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 5. 9. 2016. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím facebookové stránky chocoMe ČR dostupné na www.facebook.com/chocomeCZ.
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Zábřehu na Moravě dne 5. 9. 2016.